Ngữ Pháp Tiếng Anh Toàn Tập

Ngữ Pháp Tiếng Anh Toàn Tập

Giỏ hàng

 

Chia sẻ

Facebook Twitter Google Buzz Link hay
NXB: Thời Đại NSX: SSDG Ngôn Ngữ: Anh - Việt Định dạng: CD ROM & MP3
Giá bán: 28.000 VNĐ

Học tốt ngoại ngữ với đĩa CD, DVD, Ebook dạy ngoại ngữ

Đĩa giáo trình, dạy học thiếu nhi.

- 100 cuốn sách tiếng Anh bán chạy nhất trên Davibooks. Khám phá!

Quà tặng mới nhất

Trò chơi trí tuệ

- Sách bán chạy nhất tại Davibooks. Khám phá ngay!

- Những tác giả nào được độc giả tín nhiệm nhất tại Davibooks. Tìm hiểu

- Băng đĩa tại Davibooks. Mua ngay!

 
 

Sản phẩm liên quan

Giá bán tất cả: 112.000 VNĐ
 

Khách hàng mua sản phẩm này cũng mua

 

Mô tả sản phẩm

Phần 1: Course 1 - Starter

Unit 1 - Present Simple "to be" - Subject Pronouns

Unit 2 - Present Simple "to be": Negatives and Questions

Unit 3 - Present Simple

Unit 4 - Present Simple: Negatives and Questions

Unit 5 - Contractions

Unit 6 - Prepositions of Place

Unit 7 - Question Words

Unit 8 - Object Pronouns

Unit 9 - Countable / Uncountable Nouns

Unit 10 - Articles

Unit 11 - Plural Nouns

Unit 12 - Demonstratives - this / that / these / those
  
Phần 2: Course 2 - Elementary

Unit 13 - Quantifiers: Some / Any

Unit 14 - Quantifiers: Much / Many / A Lot of

Unit 15 - Quantifiers: A Few / A Little

Unit 16 - Possessives

Unit 17 - There is / There are

Unit 18 - Modal Verbs - Can / Can't

Unit 19 - Have / Have got

Unit 20 - Conjunctions

Unit 21 - Imperatives

Unit 22 - Present Continuous

Unit 23 - Adverbs of Frequency

Unit 24 - Prepositions of Time

Unit 25 - Comparatives / Superlatives

Phần 3: Level 3 - Pre-Intermediate

Unit 26 - Past Simple - Verb "to be"

Unit 27 - Past Simple

Unit 28 - Past Continuous

Unit 29 - Future - Will / Shall

Unit 30 - Future - Going to

Unit 31 - Future - Present Simple / Present Continuous

Unit 32 - Adjectives and Adverbs

Unit 33 - Adjectives: -ed/-ing forms

Unit 34 - Adjective Order

Unit 35 - Comparatives - as...as

Unit 36 - Comparatives - Quantity

Unit 37 - Gerunds and Infinitives - Verb + Gerund / Verb + Infinitive

Unit 38 - Gerunds and Infinitives - Verb + Gerund or Infinitive 1

Unit 39 - Gerunds and Infinitives - Verb + Gerund or Infinitive 2

Unit 40 - Conditionals - Zero

Unit 41 - Conditionals - One

Unit 42 - Indefinite Pronouns

Unit 43 - Modal Verbs - Must / Have to

Unit 44 - Modal Verbs - Should / Ought to

Unit 45 - Modal Verbs - Would 1

Unit 46 - Modal Verbs - Would 2

Unit 47 - Preposition and Conjunctions of Time - for / during / while / when

Phần 4: Course 4 - Upper Intermediate

Unit 48 - Preposition and Conjunctions of Time - by / from / until

Unit 49 - Preposition and Conjunctions of Time 2- before / after / as / as soon as

Unit 50 - Adverbs of Degree - enough / too / very

Unit 51 - Present Perfect 1 - Form and Usage

Unit 52 - Present Perfect 2 - Have you ever...? / ever / never

Unit 53 - Present Perfect 3 - for / since

Unit 54 - Present Perfect 4 - Past Simple or Present Perfect?

Unit 55 - Adverbs of Time - already / just / yet / still / ago / anymore

Unit 56 - Determiners: each / every

Unit 57 - Questions Tags

Unit 58 - Passive Voice

Unit 59 - Reported Speech 1

Unit 60 - Used to

Unit 61 - Get / Be used to

Unit 62 - Wish

Unit 63 - Preposition and Conjunctions - like / as

Unit 64 - Adverbs - Comparative

Unit 65 - Relative Clauses 1

Unit 66 - Indirect Questions

Unit 67 - Past Perfect

Unit 68 - Future Continuous

Unit 69 - Future Perfect

Unit 70 - Causative Verbs - get / have / let / make

Thông tin sản phẩm

Nhận xét sản phẩm

Không tìm thấy nhận xét nào cho sản phẩm này
 

Viết nhận xét

Vui lòng đăng nhập để đăng nhận xét