Ngữ Pháp Tiếng Anh Toàn Tập

Ngữ Pháp Tiếng Anh Toàn Tập

Giỏ hàng

 

Chia sẻ

Facebook Twitter Google Buzz Link hay
NXB: Thời Đại NSX: SSDG Ngôn Ngữ: Anh - Việt Định dạng: CD ROM & MP3
Giá bán: 28.000 VNĐ

Học tốt ngoại ngữ với đĩa CD, DVD, Ebook dạy ngoại ngữ

Đĩa giáo trình, dạy học thiếu nhi.

- 100 cuốn sách tiếng Anh bán chạy nhất trên Davibooks. Khám phá!

Quà tặng mới nhất

Trò chơi trí tuệ

- Sách bán chạy nhất tại Davibooks. Khám phá ngay!

- Những tác giả nào được độc giả tín nhiệm nhất tại Davibooks. Tìm hiểu

- Băng đĩa tại Davibooks. Mua ngay!

 
 

Sản phẩm liên quan

Giá bán tất cả: 112.000 VNĐ
 

Khách hàng mua sản phẩm này cũng mua

 

Mô tả sản phẩm

Phần 1: Course 1 - Starter

Unit 1 - Present Simple "to be" - Subject Pronouns

Unit 2 - Present Simple "to be": Negatives and Questions

Unit 3 - Present Simple

Unit 4 - Present Simple: Negatives and Questions

Unit 5 - Contractions

Unit 6 - Prepositions of Place

Unit 7 - Question Words

Unit 8 - Object Pronouns

Unit 9 - Countable / Uncountable Nouns

Unit 10 - Articles

Unit 11 - Plural Nouns

Unit 12 - Demonstratives - this / that / these / those
  
Phần 2: Course 2 - Elementary

Unit 13 - Quantifiers: Some / Any

Unit 14 - Quantifiers: Much / Many / A Lot of

Unit 15 - Quantifiers: A Few / A Little

Unit 16 - Possessives

Unit 17 - There is / There are

Unit 18 - Modal Verbs - Can / Can't

Unit 19 - Have / Have got

Unit 20 - Conjunctions

Unit 21 - Imperatives

Unit 22 - Present Continuous

Unit 23 - Adverbs of Frequency

Unit 24 - Prepositions of Time

Unit 25 - Comparatives / Superlatives

Phần 3: Level 3 - Pre-Intermediate

Unit 26 - Past Simple - Verb "to be"

Unit 27 - Past Simple

Unit 28 - Past Continuous

Unit 29 - Future - Will / Shall

Unit 30 - Future - Going to

Unit 31 - Future - Present Simple / Present Continuous

Unit 32 - Adjectives and Adverbs

Unit 33 - Adjectives: -ed/-ing forms

Unit 34 - Adjective Order

Unit 35 - Comparatives - as...as

Unit 36 - Comparatives - Quantity

Unit 37 - Gerunds and Infinitives - Verb + Gerund / Verb + Infinitive

Unit 38 - Gerunds and Infinitives - Verb + Gerund or Infinitive 1

Unit 39 - Gerunds and Infinitives - Verb + Gerund or Infinitive 2

Unit 40 - Conditionals - Zero

Unit 41 - Conditionals - One

Unit 42 - Indefinite Pronouns

Unit 43 - Modal Verbs - Must / Have to

Unit 44 - Modal Verbs - Should / Ought to

Unit 45 - Modal Verbs - Would 1

Unit 46 - Modal Verbs - Would 2

Unit 47 - Preposition and Conjunctions of Time - for / during / while / when

Phần 4: Course 4 - Upper Intermediate

Unit 48 - Preposition and Conjunctions of Time - by / from / until

Unit 49 - Preposition and Conjunctions of Time 2- before / after / as / as soon as

Unit 50 - Adverbs of Degree - enough / too / very

Unit 51 - Present Perfect 1 - Form and Usage

Unit 52 - Present Perfect 2 - Have you ever...? / ever / never

Unit 53 - Present Perfect 3 - for / since

Unit 54 - Present Perfect 4 - Past Simple or Present Perfect?

Unit 55 - Adverbs of Time - already / just / yet / still / ago / anymore

Unit 56 - Determiners: each / every

Unit 57 - Questions Tags

Unit 58 - Passive Voice

Unit 59 - Reported Speech 1

Unit 60 - Used to

Unit 61 - Get / Be used to

Unit 62 - Wish

Unit 63 - Preposition and Conjunctions - like / as

Unit 64 - Adverbs - Comparative

Unit 65 - Relative Clauses 1

Unit 66 - Indirect Questions

Unit 67 - Past Perfect

Unit 68 - Future Continuous

Unit 69 - Future Perfect

Unit 70 - Causative Verbs - get / have / let / make

Thông tin sản phẩm

Băng đĩa giảm giá

Nhận xét sản phẩm

Không tìm thấy nhận xét nào cho sản phẩm này
 

Viết nhận xét

Vui lòng đăng nhập để đăng nhận xét